کلاه لبه دار

دوستان حالا که با بافت و تعدادی مدل آشنا شده اید، یک کلاه زیبا و در عین حال ساده را با هم می بافیم.

2

سرویس فرهنگی به دخت/

بافت این کلاه از درز پهلو به حالت افقی می باشد.

مواد لازم:

یک کلاف 100 گرمی با ضخامت متوسط

طرز بافت:

1)    35 دانه سر بیندازید.( اگر نخ شما نازک بود، تعداد دانه ها را بیشتر کنید.)

2)    برای رج اول 8 دانه ی اول را به زیر ببافید. (این 8 دانه تا آخر بافت در همه ی رج ها به زیر بافته می شود.) حالا دوباره برگردید و همین 8 دانه را دوباره ببافید.(بدون اینکه بقیه ی رج را ببافید.) در تمام رج های فرد این عمل را تکرار کنید. یعنی 8 دانه ی اول دو رج بیشتر بافته می شود.

3)    حالا 6 دانه ی بعدی را به زیر ببافید.(این 6 دانه برای بافت پیچ است و هر 4 یا 6 رج یکبار روی آن پیچ بافته می شود.شکل زیر) 20 دانه ی بعد را به رو ببافید. دانه ی آخر را نبافته و رج بعد را شروع کنید.

4)    برای رج دوم 20 دانه به زیر و 6 دانه به رو و 8 دانه به زیر ببافید.

5)    در ابتدای رج های فرد، همان طور که قبلا گفتیم 8 دانه ی اول، 2 رج بافته می شود و بعد تمام رج بافته می شود. در انتهای رج های فرد هم، یکی یک دانه نبافته نگه دارید تا تعداد دانه ها ی نبافته شده 8 دانه بشود.( مثلا در رج سوم 2 دانه در پایان و در رج پنجم 3 دانه در پایان نبافته می ماند.) بعد از آن در یک رج تمام این 8 دانه بافته می شود و مجددا مراحل 2و3و4 تکرار می شود.

 

نکته: بافت 20 دانه ی سمت چپ، هر 5 رج تغییر می کند. یعنی 5 رج اول ساده به رو(یک رج از رو، یک رج از زیر) و 5 رج بعد ساده به زیر(یک رج از زیر و یک رج از رو) بافته می شود.

6)    کلاه را به اندازه ی دور سر بافته و در یک رج همه ی دانه ها را کور کنید.

7)    درز پهلوی کلاه را به هم بدوزید.

حالا شما یاد گرفته اید که یک کلاه بسیار زیبا را به راحتی ببافید.

گروه هنر و زندگی به دخت/ انتهای متن/