پسته ارزان یا گران ما را چه فرقی می کند

گرانی، گرانی و گرانی .این کلمه معروف این روزها زیاد در گلایه‌های مردم شنیده می‌شود.  همین بهانه‌ای شد که به سراغ دیوان شعر یکی از شاعران طنز، علی اسلام نیا،  برویم و این معضل را از زبان و بیان آن‌ها بیان کنیم.

0

 پسته ارزان یا گران ما را چه فرقی می کند
مال ، مال دیگران ، ما را چه فرقی می کند

ذهن مردم سوی این یارانه ها یا توی صف
برد با بازیگران ، ما را چه فرقی می کند

عده ای بر سفره ای خالی چنان در انتظار
عده ای در رستوران ، ما را چه فرقی می کند

صفرها از پول ملی حذف خواهد شد ولی
نرخ مسکن یک قران، ما را چه فرقی می کند

از سیاست من نمی فهمم به جز یک جمله را
جنگها با این و آن ما را چه فرقی می کند

باغ فین رفت آن یکی، با پای خود یا دیگری
این یکی باری گران، ما را چه فرقی می کند

رفته آن یک دور دنیا از برای گفتگو
این یکی تا دهلران، ما را چه فرقی می کند

چون که تاجر می رود دایم سفر تا خاک چین
گر که آرد زعفران، ما را چه فرقی می کند

گشته درهم کار خودرو، با سبب یا بی سبب
می خرند آن را گران ، ما را چه فرقی می کند

از بدهکاران بانکی شد گذر ، در شوشتر
گر کًشند آن مسگران ، ما را چه فرقی می کند

شعر گفتن با غلط بی وزن و یا بی قافیه
سخت باشد یا روان، ما را چه فرقی می کند

/انتهای متن/

مطالب مرتبط