غریب تر از هر غریب

سلام امام غریب من، سلام آشنایِ غریب

0

سلام، امام غریب من

سلام، غریب‌تر از هر غریب

سلام، آشنایِ غریب، مهربانِ غریب، بزرگ زاده غریب

سلام، مزار بی‌چراغ، تربت بی‌زایر، بهشت گمشده

سلام، آتشفشان صبر، چشمان معصوم، بازوان مظلوم، زبان ستمدیده

سلام، سینه شعله‌ور، جگر سوخته، پیکر تیرباران شده

سلام، امام غریب من

 

مطالب مرتبط مطالب مرتبط با این نویسنده