علت معرفه آوردن ضمیر “ه”

وقتی خدا می گوید” انا انزلناه ” یعنی درباره ی قرانی صحبت می شود که اگر بگردیم در درون خود آن را می یابیم گویی خودت به خودت نازل می شود تا خودت را بشناسی.

0

/انتهای متن/

 

مطالب مرتبط مطالب مرتبط با این نویسنده