طرح تحول سلامت جایگاهی برای ماماها تعریف نکرده است

دبیر کارگروه سلامت و بهداشت معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: طرح تحول سلامت که از اردیبهشت سال ۱۳۹۳ در مناطق حاشیه ای شهرها آغاز شده طرحی مطلوب است، اما این طرح جایگاهی برای ماماها تعریف نکرده است.

0

به گزارش به دخت به نقل از ایرنا، ناهید خداکرمی افزود: اگرچه از سوی معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دستورالعلملی به طور مشخص برای جایگاه ماما تعریف نشده است، ما انتظار داریم این جایگاه پیش بینی شود تا همچنان شاهد کاهش مرگ و میر مادران باردار در کشور باشیم.
خداکرمی ادامه داد: اینکه خدمات سلامت باروری را یک مساله سهل تلقی کنیم و هر فرد فقط با ۲۰ ساعت دوره آموزشی این خدمات را ارائه دهد، به نوعی سهل انگاری و بی تدبیری در این زمینه است.
وی تصریح کرد: برای اینکه طرح تحول سلامت به خوبی پیش برود و همه افراد جامعه از منافع این طرح بهره مند شوند، پیشنهاد می شود حتما در دستورالعمل اجرایی، برای مناطق حاشیه ای شهرها نیز ماما در نظر گرفته شود.
دبیر کارگروه سلامت و بهداشت معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری افزود: اجرا شدن طرح تحول سلامت بدون در نظر گرفتن ماما برای حوزه سلامت باروری می تواند منجر به عارضه جدی برای مادران باردار شود به همین منظور باید حتما یک ماما برای پیگیری وضعیت سلامت زنان باردار پیش بینی شود.
وی با بیان اینکه در راستای اجرای آن طرح وجود یک ماما برای سلامت مادران باردار در این مناطق مغفول مانده است، افزود: در دستورالعملی که وزارت بهداشت در راستای اجرای طرح تحول سلامت در کشور داشته است، در مناطق حاشیه ای شهرها، وجود مراقب سلامت، روانشناس و کارشناس تغذیه پیش بینی شده است اما برای حوزه مادران باردار، وجود یک ماما در نظر گرفته نشده است.
رئیس انجمن علمی مامایی ایران تصریح کرد: به همین خاطر خدمات مادران باردار باید از سوی مراقب سلامت ارائه شود که این مساله مشکلاتی برای مادران باردار ایجاد می کند.
خداکرمی ادامه داد: همچنین در برخی از مناطق کشور مراقب سلامت همان نقش ماما را دارد که در این زمینه شکایاتی از این موضوع شده است که تداخل فعالیت های مادران باردار با خدمات سلامت عمومی می توانند سبب ایجاد مشکلاتی برای نحوه مراقبت دوران بارداری شود.
رئیس انجمن علمی مامایی ایران گفت: ما نگران هستیم که این مشکلات سبب افزایش میزان مرگ و میر مادران باردار در کشور شود اگرچه اکنون کشور ما از نظر کاهش میزان مرگ و میر مادران باردار در سال های اخیر پیشرو بوده است.

/انتهای متن/

مطالب مرتبط مطالب مرتبط با این نویسنده