رمضان در ژاپن

در شهر توکیو دو یا سه مسجدبزرگ وجود دارد.بین مسلمانان و غیرمسلمانان در این شهر رابطه دوستانه ای برقرار هست.در رمضان از غیرمسلمانان هم به سر سفره افطار دعوت می شود.

0

غیرمسلمانان هم به سفره افطار دعوت می شوند.

هم میهنانم تعجب می کنند از غذا نخوردن من و ۵ بار در روز نماز خواندن من.

/انتهای متن/

مطالب مرتبط مطالب مرتبط با این نویسنده