جلب مشترى

هرصنعتگرى براى جلب مشترى ناگزیر ازداشتن سه خصلت است:
درکارش مهارت داشته باشد،
درکارش امانتدار باشد،
ورضایت خاطر کسى راکه به اوسفارش کار داده است،به دست آورد
امام صادق علیه السلام

0

/انتهای متن/