تصاویر اسب سواری ملکه ۸۹ساله

ملکه ۸۹ ساله بریتانیا است که تاکنون دوربین های کمی توانسته اند از زندگی خصوص اش عکسبرداری کنند.اما این بار تیم رسانه ای ملکه توانسته اند در اتاق نشیمن ملکه با او دیدار و در اسب سواری کنار رودخانه “تیمز” در “برکشایر” او را همراهی کنند.

0

ملکه انگلیس

/انتهای متن/

مطالب مرتبط مطالب مرتبط با این نویسنده