بافت مرحله ای کفش نوزاد 

برای بافت این کفش نیازی نیست مهارت زیادی در بافت داشته باشید، کافیست کمی دقت کنیدتا یک جفت کفش بسیار شیک و دست بافت زمستانی برای نوزاد دلبندتان داشته باشید.

0

 

طرزبافت:

ابتدا ۴۵ دانه سر انداخته و۴رج بافت رکن  ببافید. وسط بافت را علامت بزنید.

در بافت رکن پشت و روی کار از یک جهت بافته می شود.

حال با رنگ دیگر سه رج بافت ساده دارید و در رج بعد ٢ تا یکی یک ژته و…

٢تایکی یک ژته بافت را ادامه  دهید.

رج بعد دانه ها همانطور که دیده می شوند بافته شوند.

بافت را تا زده ومجددا با نخ اولی دانه گیری نمایید.

]ندرج بافت کشبافت ببافید و باز با رنگ آبی بافت ٢تایکی و یک ژته را ادامه دهید.

بافت را تا زده و مجددا بانخ سفید دانه گیری نمایید.۶دانه وسط را به صورت کشبافت ببافید و در شروع و آخر بافت به دانه ها اتصال دهید تا لبه فرم بگیرد تا ٧ تا ٨ رج ادامه دهید.

بافت ٢تا یکی یک ژته را ادامه داده ورج برگشت راهم می بافیم و چند رج بافت رکن می بافید.

با نخ آبی بافت ٢ تا یکی و یک ژته و…. رج برگشت راهم بافته لبه را تا کرده و بدوزید ، با نخ سفید همین بافت را ادامه  دهید.

درز پهلو و کف کفش را دوخته و به هم وصل  کنید.

 

منبع:Akairan /انتهای متن/

مطالب مرتبط مطالب مرتبط با این نویسنده